Překlad/translate
.

Nákupní košík

Košík je prázdný

Vyhledávání

Zpracování osobních údajů

Úvodní strana / Zpracování osobních údajů

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

ZÁKLADNÍ SHRNUTÍ

Společnost TESTOVACÍ TECHNIKA s. r.o. provádí zpracování Vašich osobních údajů, neboť je to nezbytné pro splnění smlouvy s Vámi ohledně prodeje zboží (nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením takové smlouvy), na základě Vašeho souhlasu v případě registrace, na základě svého oprávněného zájmu v případě zasílání obchodních sdělení a dále provádí zpracování Vašich osobních údajů, které je nezbytné pro plnění veřejnoprávních povinností této společnosti.

 

1. TOTOŽNOST A KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE

1.1. Správcem Vašich osobních údajů je obchodní společnost TESTOVACÍ TECHNIKA s. r.o., se sídlem v Poděbradech, ulici Československé armády 923, IČ: 26129507, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, odd. C, vl. 72744 (dále jen „správce“).

1.2. Kontaktní údaje správce jsou následující:

  • adresa pro doručování: Československé armády 923, Poděbrady, PSČ 290 01
  • adresa elektronické pošty: teste@teste.cz
  • telefon +420 325 610 123

1.3. Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů.

 

2. PRÁVNÍ ZÁKLAD ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

2.1. Právním základem zpracování Vašich osobních údajů je skutečnost, že toto zpracování je:

2.1.1. nezbytné pro splnění smlouvy mezi Vámi a správcem nebo pro provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení Evropského parlamentu a Rady 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení“) – v tomto případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu Vámi vyplněném v objednávkovém formuláři (vždy jméno, příjmení, adresa, telefonní číslo, e-mail, název firmy, IČ a příp. DIČ)

2.1.2. splnění právních povinností, které se na správce vztahují, ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení, a to konkrétně zejména splnění povinností uložených správci obecně závaznými právními předpisy, zejména zákonem č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, zákonem č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů – v tomto případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu uvedeném v čl. 2.1.1 výše

2.1.3 založena na oprávněném zájmu správce na zasílání jeho obecných a nepersonalizovaných obchodních sdělení ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení – v tomto případě jsou Vaše osobní údaje zpracovávány v rozsahu e-mailové adresy

 

3. ÚČEL ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

3.1. Účelem zpracování Vašich osobních údajů je plnění smlouvy mezi Vámi a správcem, včetně doručení zboží a řešení práv z odpovědnosti za vady, či provedení opatření správcem před uzavřením takové smlouvy a dále plnění souvisejících veřejnoprávních povinností správcem.

3.2 Účelem zpracování Vašich osobních údajů v případě zasílání obchodních sdělení je upozornění na nabídku zboží správce, která by Vás mohla zajímat.

3.3. Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 nařízení.

 

4. DOBA ULOŽENÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

4.1. Vaše osobní údaje budou v případech uvedených v čl. 2.1.1 a 2.1.2 výše zpracovávány po dobu trvání účinků práv a povinností ze smlouvy a dále po dobu nutnou pro účely archivování podle příslušných obecně závazných právních předpisů, nejdéle však po dobu stanovenou obecně závaznými právními předpisy.

4.2. Vaše osobní údaje budou v případech uvedených v čl. 2.1.3 výše zpracovávány do vznesení Vaší námitky proti takovému zpracování či jiného vyjádření nesouhlasu se zasíláním obchodních sdělení.

 

5. DALŠÍ PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

5.1. Dalšími příjemci Vašich osobních údajů budou zasílatelské společnosti a jiné osoby podílející se na dodání zboží či realizaci plateb na základě kupní smlouvy.

5.2. Příjemci Vašich osobních údajů zpracovávaných za účelem plnění povinností vyplývajících z právních předpisů můžou být dále orgány finanční správy či jiné příslušné úřady v případech, kdy tak správci ukládají obecně závazné právní předpisy.

5.3. Správce nemá v úmyslu předat Vaše osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci.

 

6. PRÁVA SUBJEKTU ÚDAJŮ

6.1. Za podmínek stanovených v nařízení máte právo požadovat od správce přístup k Vašim osobním údajům, právo na opravu nebo výmaz Vašich osobních údajů, popřípadě omezení jejich zpracování, právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů a dále právo na přenositelnost Vašich osobních údajů.

6.2. Pokud byste se domníval(a), že zpracováním Vašich osobních údajů bylo porušeno či je porušováno nařízení, máte mimo jiné právo podat stížnost u dozorového úřadu.

6.3. Nemáte povinnost osobní údaje poskytnout. Poskytnutí Vašich osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy a bez poskytnutí Vašich osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či ji ze strany správce splnit.

6.4. Máte kdykoliv právo vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu (např. zasílání obchodních sdělení). Pokud vznesete námitku proti zpracování Vašich osobních údajů pro účely přímého marketingu, nebudou již Vaše osobní údaje pro tyto účely dále zpracovávány.

.